Giresun Işık Gazetesi -
$ DOLAR → Alış: 3,82 / Satış: 3,84
€ EURO → Alış: 4,51 / Satış: 4,53

CUMHURİYETİN TÜRK KADININA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

CUMHURİYETİN TÜRK KADININA GETİRDİĞİ YENİLİKLER
  • 16.02.2016
Reklam

ERTUNA KARA
Doğuş Üniversitesi
Hukuk Fakültesi 3.Sınıf Öğrencisi

Toplumsal eşitlik ve sosyal yaşam huzurunda adil bir şekilde temsiliyet ilkesi halkın evrimleştirdiği bir yönetim biçimi olan Cumhuriyet sisteminin önemli sonuçlarından birini oluşturmaktadır. 28 Ekim 1923 tarihinde bir Ankara akşamında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler, Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!” sözünün önem ve değeri toplumdaki kadın algısı ve kadına bakış açısının değişmesi açısından adeta bir dönüm noktasıdır.

Cumhuriyet biçiminin getirdiği eşitlik sistemi şekilci anlamda bir eşitçilikten öte, maddi anlamda öze dokunan bir biçimde toplumdaki tüm kesimlerin kucaklanmasını amaçlamaktadır. Bu sebeple Mustafa Kemal Atatürk getirdiği eşitlik düşüncesinin arka planına adalet kavramını yerleştirmiştir. Toplumsallığın bir sonucu olan sosyal hayatta bizlere sunulan kaynaklardan eşit olarak yararlanma düşüncesinin en büyük destekçisi Cumhuriyet rejimi olmuştur. Cumhuriyet, özünde yenilikçidir; kalıplara bağlı olmaması bu yönetim biçiminin değişen koşullara ve şartlara göre kendisini revize ederek o dönemin tüm dinamiklerini içerisine dahil etmesini kolaylaştırmıştır.

ataturk_ve-Kadinlar2

Günümüz dünyasında özellikle 2.Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşen emek gücünün feminizasyonu olgusu kadınların sosyal, siyasal ve özellikle ekonomik hayatta var olma oranlarını arttırmıştır. Ancak düşünsel olarak var olan bu olgunun en hakiki biçimde tatbik edilebilmesi için o ülkedeki rejimin buna elverişli olması gerekmektedir. Binaenaleyh Cumhuriyet rejimi tüm bunları bünyesinde barındıran, dili, dini, ırkı ve cinsiyeti ne olursa olsun insan odaklı bir yönetim anlayışını esas aldığından dolayı, emek gücünün feminizasyonu düşüncesi Cumhuriyet rejimi bünyesinde çok rahat bir şekilde tatbik edilebilme imkanı bulacaktır.

Cumhuriyet rejimi herhangi bir şekilde tekdüzeliği kabul etmez. Toplumdaki farklı renklerin olması bu sistemin halkın yönetimi olduğunun doğal bir sonucudur. Bu sebepledir ki Cumhuriyet rejimi hiçbir zaman tabiri caizse kocasının kadını, çocuklarının anası olan bir kadın modelini teşvik etmemiş, kadınların sosyal yaşama en az erkekler kadar adil bir şekilde katılımını öngörmüş, bununla ilgili hem hukuki hem de toplumsal düzenlemeleri yapmaktan hiçbir zaman çekinmemiştir.

Geçmiş 91 yıllık Cumhuriyet tarihimiz içerisinde “Cumhuriyetin asri kadını’’ anlayışı son derece önem ve değer bulmuş, Cumhuriyetimiz kendi içerisinden örnek alınacak derecede birçok asri, medeni ve güçlü kadınlar çıkartmış ve çıkartmaya devam edecektir. Örneğin ,Ülkemiz batının bilimsel, kültürel edebi değerlerinin,doğunun mistik ve tasavvufi hazineleriyle yoğurulmasını Latife Hanım’dan öğrenmiş, Latife Hanım çağının ilerisinde bir Türk kadını olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün her daim yanında güçlü bir biçimde ülkemizin kadınlarının gelecek portresini çizmiştir.

Cumhuriyet rejimi kadınlara güçlü bir duruşun vermenin yanı sıra onların idealist olarak yetişmelerine de büyük katkılar sağlamıştır. Bunun en büyük örneklerinden olan ve 1915 yılında I. Dünya Harbi sırasında Çanakkale’ye bağlı Gelibolu ilçesinde doğan Refet Angın’ın:  “Ben öğretmen olacağım, öğreneceğim, öğreteceğim.” sözünün arka planında hiç şüphesiz ki cumhuriyetimizin en büyük faziletlerinden biri olan eğitim ve öğretim düşüncesinin her kesime hitap etmesi olgusu yatmaktadır. Bu düşüncenin mahsulü olan genç Türk kadınları artık kapalı kapılar ardında statik değil, toplum nezdinde dinamik, aktif bir şekilde rol alma imkanı yakalamıştır.

ataturk_ve-Kadinlar3

Eğitim ve öğretim alanında kadınların Osmanlı devleti içerisinde nispeten geri durumda oldukları gözle görülebilen bir gerçektir. Kadınlar o dönem okuma yazma bilme oranı olarak ülke içerisinde düşük bir yüzdeyi teşkil ettiklerinden dolayı içerilerinde dehaları ortaya çıkaramamışlardır. Tam bu noktada Osmanlı Devleti’nin arka plandaki bir diğer çöküş nedeni olarak özellikle eğitim alanında kadın ve erkek arasında fırsat eşitsizliğinin mevcut olması savı da güçlü bir şekilde ileri sürülebilir.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonrasında bu fırsat eşitsizliğinin ülkemiz açısından doğurduğu acı sonuçları görülmüş ve bununla alakalı 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla birlikte mevcut durumdaki eşitsizliğin önüne bir set çekilmiş ve eğitim-öğretim alanın kadın ve erkeklerin bir arada bilimsel, pozitif ve çağın ilerisinde bir eğitim müfredatına kavuşmaları sağlanmıştır.

Cumhuriyetimizin Türk Kadınına getirdiği bir başka önemli yenilikse, kadınların medeni haklarına henüz 19.yüzyılın ilk yarısında kavuşmaları olmuştur. Türk Kadını 1926 yılında çıkarılan Türk Medeni Kanunuyla birlikte adeta bir hukuk devrimi yaşamış ve medeni anlamda da bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu kanunla birlikte tek eşlilik Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenme imkanı bulmuş, miras açısından kadına önündeki engeller kaldırılmış, mahkeme huzurundaki bir uyuşmazlık noktasında kadın ile erkeğin tanıklık beyanlarının değerlendirilmesi açısından kadın aleyhine gelişen uygulamalardan vazgeçilmiştir. Türk Medeni Kanunuyla birlikte Türk kadını özünde kendi benliğini bulmuş ve gerçek anlamda bir birey olarak hukuk normlarında yerini almıştır.

Türk kadınının, Balkan Savaşı, I. Dünya Harbi ve son olarak Milli Mücadele dönemindeki gayretleri, kabiliyetleri göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu fedakarlıkları Mustafa Kemal Atatürk’te 23 Mart 1923 tarihinde Konya’da yapmış olduğu bir konuşmada  “Son senelerin inkılap hayatında hummalı fedakârlıklarla mahmul mücadele hayatında, milleti ölümden kurtararak hulâsa ve istiklale götüren, azm-ü faaliyet hayatında her ferdi milletin mesaisi, gayreti, himmeti, fedakarlığı sebkeylemiştir. Bu meyanda en ziyade tebcil ile yâd ve daima şükran ile tekrar edilmek lazım gelen bir himmet vardır ki, o da Anadolu kadınının ibraz etmiş olduğu çok ulvi, çok yüksek, çok kıymetli fedakarlıktır….” şeklinde ifade etmiştir. Hiç şüphesiz ki yukarıda bahsettiğimiz ve bahsedecek olduğumuz kadınlara yönelik Türk Devrimlerinin temelinde yatan noktada Atatürk’ün bu sözlerinin altında gizlidir.

Mustafa Kemal Atatürk kadın haklarına verilen önemin ve kadınların sosyal yaşama dahil edilmesi hususunun Türk Devrimlerinin hakiki anlamda tatbik edilebilmesi bakımından zorunluluğuna her fırsatta dikkat çekmiş bulunmaktadır. Şöyle ki Atatürk’ün bu tutumu ülkemiz içerisinde yaşayan her bireyin cinsiyeti fark etmeksizin bir olarak, bütün olarak gelişmesini, değişmesini ve yine Ulu Önderimizin tabiriyle muasır medeniyetler seviyesine ulaşılmasını sağlamak açısından son derece önem taşımaktadır.

Cumhuriyet rejiminin Türk Kadınına getirmiş olduğu bir başka yenilik ise, Cumhuriyet kelimesinin bizzat içerisinden kendisine destek bulmuştur. Arapça bir kelime olan Cumhuriyet bilindiği üzere “Halkın Yönetimi” anlamına gelmektedir. Sözlük anlamı halkın, sadece halkın yönetimi olan bir rejimin hüküm sürdüğü ülkemiz topraklarında erkeklerin ülke yönetimini belirlemede söz hakkına sahip olmaları anlayışı elbette ki kabul göremez. Bu sebeplerle Cumhuriyet Türkiye’si 1934 ve bunu takip eden 1935 yılında yaptığı hukuki düzenlemeler neticesinde Türk Kadınına yerel ve mahalli düzeyde seçme ve seçilme hakkını tanımış bulunmaktadır. Türk Kadınına böylesine geniş çapta bir hakkın tanınması dönemin diğer batılı medeniyetlerine nazaran gerçek anlamda bir cumhuriyet rejimi teşkil eden ülkemiz bakımından son derece önemli bir gelişmedir. Atatürk’te bu reformla ilgili bir konuşmasında: “Ben bu kararı en önemli reformlarımızdan biri sayıyorum.” diyerek bu kararın ne denli önemli ve gerekli olduğuna vurgu yapmıştır.

Sonuç olarak Cumhuriyet rejiminin felsefesi itibariyle bu gibi reformları gerçekleştirmesi, insan hakları bağlamında son derece önemlidir ve kanımca bu reformlardan gerçek anlamda yarar sağlanabilmesi için bu gibi önemli yeniliklerin tarihsel süreç içerisinde süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Böylesine ileri düşünceli bir iradenin ürünü olarak gerçekleştirilen bu reformlar ne yazık ki güncel anlamda henüz layığını bulamamıştır. Ancak bu konuda da yine yol göstericimiz, kutup yıldızımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.” sözü olmalı ve inkılapların uygulamaya konması noktasında yürütülecek farkındalık projelerinde her birey etkin bir şekilde yer almalıdır.

Reklam
KSS, GÜRCİSTAN VE AZERBAYCAN’A AÇILIYOR
Giresunlu şirketler Gürcistan'da inşaat fuarına katıldı.
TÜRKER GÜVEN TAZELEDİ
Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Merkez İlçe kongresi yapıldı. Tek listeyle yapılan genel kurulda mevcut İlçe Başkanı Hakan Türker güven tazeledi....
ALİ KARA YENİDEN ŞUBE BAŞKANI
Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen Giresun Şubesi’nin 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek listeyle yapılan genel kurulda mevcut Şube Başkanı Ali...
‘RİZE İÇİN ÜZÜCÜ BİR GECE OLDU’
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, kendileri için üzücü bir gece olduğunu söyledi. TFF 1....
‘GİRESUN’UN GELECEĞİ TURİZM’
AK PARTİ Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun’un bilinenden ve söylenenden daha fazla özellik ve güzelliklere sahip olduğunu belirterek, herkesi bunları...
TEKNOKENT İSTİŞARE EDİLDİ
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu tarafından karşılanan Rektör Coşkun, Üniversite ile TSO uyumuna dikkat çekti.
DİYADİN’İN ROTASYONU İŞE YARADI
Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Çaykur Rizespor karşılaşmasında rotasyona gitti. Geçtiğimiz haftaki Balıkesir Baltok maçında ilk 11’de şans bulan Fatih...
ESPİYE MERKEZ CAMİ İBADETE AÇILDI
Espiye ‘de restore edilen Merkez Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı. Espiye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Müftülüğü ve Il Özel Idare...
SALİM USUL HAKK’A UĞURLANDI
Giresun’un sevilen ve sayılan esnaflarından Salim Usul (86) son yolculuğuna uğurlandı. Usul için Giresun Hacı Miktat Cami’sinde bu gün ikindi...
BAŞKAN AKSU’DAN REKTÖR COŞKUN’A TEŞEKKÜR PLAKETİ
Giresun Belediyesi’nin ev sahipliğinde başlayan 7. AB İnsan Hakları Film Günleri’ne katılan Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof....
KEŞAP BELEDİYESİ’NDE SÖZLEŞME SEVİNCİ
Belediye-İş Sendikası ile Keşap Belediyesi arasında 2018 – 2019 yılı toplu sözleşmesi anlaşmasına varıldı. Belediye Başkanı Mehmet Emür, “Hem Belediyemiz...
GÖRELELİLER ‘UYUŞTURUCUYA HAYIR’ DEDİ
Görele ilçesinde Uyuşturucuya Hayır Platformu tarafından “Uyuşturucuya Hayır” yürüyüşü düzenlendi.  Gerçekleştirilen yürüyüşe Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı Tolga Erener,...
OSMANLI PARTİSİ LİDERİ KUDÜS İSLAM’IN BAŞKENTİDİR
”Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı alan ABD ye Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye’den sert tepki geldi . Konu...
ŞENLİKOĞLU PİRAZİZ’DE PARTİLİLERLE BULUŞTU
İl Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu ilçe ziyaretlerine Piraziz İlçesi ile devam etti. İlk olarak AK Parti Piraziz İlçe Teşkilatını ziyaret...
YAKUP AKTAŞ MEZARI BAŞINDA ANILDI
Bursa’nın Merkez Osmangazi İlçesinde Emek Beldesinde 3 Dönem Belediye Başkanlığı yapan Giresunlu siyasetçi Yakup Aktaş vefatının  7.Yılı nedeniyle Hamitler köy...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın

Mersin'de vazgecilmez an gecirmek isteyenlerin sitesi escort sizleri bekliyor!
Turkiyede adini duyurmus en kalitali porno film izleme sitesi porno videolar
www.mobilsikisleri.com
3D ile Porno izle
porno izlemek zevkli porno filmler hd mobil porno izle

mobil porno , mobil porno , mobil porno , mobil porno , mobil porno ,